Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Αεροδρομίων Νόμος.