vo o

1. v o v o o o.

v

2. o o -

"vo I" v o ooo v vo v v o o o:

o oooo voo , v oo oooo o o ooo v v o voo , v vo I o oo o o o.

"o o" v ov v o o 3 o o o o oo o o o.

oo o

3. o oo o o o o o ( o oo oo ooovo o o) o v o o o o.

v

4. o v o vo oooo vo vvvo ooo v Io , o o, o vov ov o oo, ov ov , ov vvvo o o o ooo v (o o v o o o o, ov o, v o o vo o v v o o v), , , o vo o o o v o v o o v o o :

o vo v ooo o v o o v v o oooo o v ov o o v o v v o vo oooo o o o ov o , o ov vvvo o o o ooo o v v o vvvo ov v v ov o , o ov o v , o o vv o v v ov oooo oo ov ooo o o ov ov.

ov v vv v oov

5. o v o v o, v v v o , o vo o ooo o , ov o o o o o o ovv, o ooo v vo. , o v Ivoo o, o v o ov v v v o v v vo ov, v o o ov o.

oo ovo o

6. v oooo o v v o o, v o ovo o oo v, ov v v, o o o o o o͘ oo v o o v o o o o v o o, o o o o ooo .

oo o

7. o o o ov ooo v oo, v o o o, v vo , v ov , o o v o o (o ooo o v vo o oooo v v o), v v v vo v oo oo o o o o o, oo o ooo o o ovo o oov, v v vvo ov o o oo ov ovo o o o , v vo v vv v ov oo, v oooo o ovo o v oo v v o vo v o, o o o o o ovo v o v oovo vo oo o.

oo o o o

8. oo o v o o v o oo , o o o o v, o o o ovo o, o v oo, v v, oo, o o v o ov o o o v, v o o ooo o o ov o o o o o o o vo ooo v v o.

oo v

9. v o o v v v vv o v o o v oo, o oo o v, o vo , v .

10. o o v, ovo o, v o o, v o o o v ov o o o v, v v oo oo, o, v ooo v o v v o ovoov v oooo vo o o o v.

v v v

11. oo o o o oooo oo, o o o o o oo o ovo o v o vov o, oo o o o o ooo , v o ovo o v o vov o oo o o o o o o o , ooo o o vo (v oo o o o o o ooo ov o o v o vo ooo v v ) v v vv vo o o o, vv v v o o o v vvov o o , o vv v . o o o o o v v.

vv ovv vv

12. v oooo o o ovo o, o v v o ޠ, v v o v, vv o , , v o v vvo v vv, , , v o o ov o v vvo v vvov, o vo v o o o, v o o o o oo oo oo o .

v v ov v o vo o

13. v v ov v o o o o v v o v v v v vv, o vo o v, o oo o o oo, v vv o o o, v, v o o v v o. vv v o o o o oo o o o v v v vv o , v.

o ooo

14. ooo o o ooo vv ovv v o v o o ooo o oo o, o o o o oo ov o vo o o vo , o v, v v oo o v o o ooo.

o o o vo o

15. v o o o o o oo o o o o v o o ooo v v ooovo v o , o vovo o o o o vo o, o ooo o o vo o, o v , v o o o o o v o o ooo v v ooovo v o , oo o ov oo o o v o o ooo ov v oo v v vv v v oov o oo v v o.

o ooov vo I o o

16. o oooo oo v v oo o oooo vo I v o o o o o ov v , o ooo v o , oooo o o o o o, voovo o o o v o o v v vo , vv o o vo I v oooo oo o oo ov oov oov oo oo o o oo o o o o o .

o o

17. o oo o o o oo:- o o v o:

"oo .. .., oo o v ov o o v o o, v o v ov o ov , v o oo o v o v ovov o o o , v vvo o v ov o o o oo o o o, oo , o o v v v vo o v oooo (v o vo o o) v o o v v o, voo , v o o ." o o o - " o v v v ov , o .., v v v, v .., v (vo) o o."

oo o

18. v o o o o o o, oo ov, o o v o ov o o o v, o ov vo I ov o o o ooo oo o o, o o, o o v, v oo oo o o, o o, v v v, o ov vo I o o ov o v, o ooo o o o o.

o oo o v

19. o v oo o o ov o o o o o o vo o o o vo .

oov v oov

20. ooo oo o o o o vo o o o oo v vo o o ovo oovo vo ov o v, v o o ov ooo oooo o vov oooo oo ooovo vo vv v v v o, v .

oo o v o

21. vv o o oo v o v v o o o v v o v o v v o v v v o o, o vo ov, oo, o vov o o o, o o v v vo I o o. , ov, vv o v o o o ooo o o o v , vv o oovo v o o o o v v o o ooo v ooo v oo, oooo o o v, v o v :

o v v oo o vo vo, ooo oo v vo v o vov o v oo v o o oo v v v v o o o o v o vov o o, o o o oo o o o ov o o o ov o v o vo, (o ), ov o v, v vv ov o vov o o o o vovo o o o v vv o, o o oo ov ov o v.

22. ooo o o ooo v v ooo ooo , oo o o o o o v v o, ooo oo o v v o .

Io o o

23. ooo vo I o o o ooo v oo o ooo o o o vov ooo o o o v , ooo oo o v v o :

o vo I o oo o v o vov o o v o o 21 o o o v ov o o o.

ooo

24.-(1) ooo vo I o o o ooo, o oo o o o o, , o , v v 7 v o oo o ov o v ov o v v vv .

(2) ooo o ooo o oo o v o o 21 o o o , o v o oo o ov o v v ov o v v vv .

o oov

25. ooo o o ooo v v, o, oooo vo oo ovo o o v v o o o ov o v v o v .

o oov

26. ooo o o ooo o oooo oo oo o v v oo oooo oo oo ooo oo o v v v .

Io ov

27. ooo o o ooo v v v ooߠ oo oo o o o o, v v o v o v o ooo oo o v v o .

oo

28. o o o oo o o ooo v oo o .

29. o oov o o v o o o vov ov o o oov v.

30. o o v v o ooo o o o, ooo v o .

v

31. o ov v v vv oo oovo v o o o ov o oo o.

oo o oov o

32. o o o o oo o v oooo o o o.

vo oo v o o vvo o v v ov v v

33.-(1) v o v v o v o vo o o o Iv o v v o vo o o o Iv o v v o vvo o v Iv v v ov v v, oo v o o v oo ޠv Iv oo v v v ov v v o o, v o v oo o o o.

(2) v o v v o o vvo o v Iv v v v ov v v vo o o o Iv, o v v , , Iv v v v ov v v vo o o o Iv o v v o, oo oo o v v v o o o ov o o v o o o v v o ov v o oo ooo v o vv v o.

(3) o oo o o o "oo v o" vo oo o ov v oo o voo v o.

"o" v v o o.

" o v" v v o o v o oov o o 1 v o o v o o o o v 16 o oo, 1960.

o v oo o ov oov

34. []
voov v o

35. v o oo oo o ( v v v o o o o) voo v o vv v ov oo o v voo o o v o v o o o oo ooo o v v o o o o o o o ooo o o oo.

36. .

o vovv

37.-(1) o o oo vovo v o v v o o o ov o oooo o o ooo v v o.

(2) vovo o ov v o o o v o v vov v, v 30 v v o, o v vov v ooo o vovo o v ov o , o , o v oo o oov v o v o . ooo o o , o v vov o oov v o v ooo ov o v o .

I - o , , ,

(o 6)

II II

o ov o o o o ..........................................

o vo v oo v o v v vv v ov o vo o o o oo o ovo o v? -

vo o v ov
Ivv . v o v o . .,
. _____ v v o(vo v)

:

Io .

.

o o

o o

v ......................

o ........... 19.......

Ivv .

.

(o 8)

III I

II

, o .. o o ov o ...................... o vo oo v o ........................ 19............... v o o oov o o o v o oo o o v v ov o ovoov ov v, o ov ov Ivv ., ( v .), v ? :-

vo o
Ivv . v o v

ov oo

19 .........

ov oo

19 .........

o o ooo o v

o oooo

o ooovo

v o .

o o (o) ..

v ................. 19........ o o

o oo v o v o o oo v v ............................. o .............................19...........

(o 10)

II I I

o Ivv . . ov v vov, oo v o o ov ooo o o v o ov ov o o.

, v, o o v o, o v oov v o o ooo o o v, o vo ooo oooo o o v oo ov o v o v Ivv . . .......................................... v ................................ o ......................... 19.......

(o) o o

.............................................................

( 18 21)

III

o o oo .................................. v ..................................... v o.

. ovoo vo vo

Ivv . v v o o . vo
. v ______ v oo . ooo

vv v ................................................. v o o vv ............................................ v (.. o o, (vo v ).

v o oo } Ivv .

.

v o } .., ,

o . o, v

o o v v vo o o v, o ooo o v o.

o v v ................................. o ............................ o o .. vv ........................................ v

(I)

(.- v o v v oo v v vov v v .)

I -

(o 29)

I: II

() o voo o ( )..................................... 15

() oo voo o ( )............................................................ 15

() o ........................................................................................................ 15

() ......................................................................................................... 150

II: II I

() vo ooo o .................................................................. 8

() 20.

40 . 104()/2003

40. (1) .

(2) , , , . 279, :

, , .

(3) () , , , , . .

() , .

(4) (2) (3) , 3 2 , , .

41 . 104()/2003

41. :

- , . 279.

- 1990 1995.