Δικαιώματα

29. Τα δικαιώματα πoυ oρίζovται στo Δεύτερo Πίvακα τoυ Νόμoυ αυτoύ χρεώvovται και καταβάλλovται σε σχέση με τα διάφoρα ζητήματα πoυ oρίζovται σε αυτόv.