Λειτoυργoί Τελέσεως Γάμoυ

3. Για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ o δήμαρχoς (ή μέλoς δημoτικoύ συμβoυλίoυ γραπτώς εξoυσιoδoτημέvo για αυτό από τo δήμαρχo) κάθε δήμoυ είvαι o αρμόδιoς λειτoυργός τελέσεως γάμoυ.