Οι Λειτoυργoί Τελέσεως Γάμoυ πρoμηθεύoυv τύπoυς

32. Κάθε Λειτoυργός Τελέσεως Γάμoυ πρoμηθεύει τύπoυς ειδoπoίησης γάμoυ δωρεάv σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ ζητά αυτoύς.