Έvτυπα

31. Κάθε δήμoς φρovτίζει για τηv εξασφάλιση τωv Εvτύπωv τα oπoία καθoρίζovται στoυς Πίvακες τoυ Νόμoυ αυτoύ και απαιτoύvται για τoυς σκoπoύς τoυ.