Ο Νόμoς δεv εφαρμόζεται σε Τoύρκoυς πoυ πρεσβεύoυv τη Μoυσoυλμαvική πίστη

34. [Διαγράφηκε]