oov v oov

20. ooo oo o o o o vo o o o oo v vo o o ovo oovo vo ov o v, v o o ov ooo oooo o vov oooo oo ooovo vo vv v v v o, v .