Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση) Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Βρεττανικό Δικαστήριο σε αλλοδαπή χώρα” σημαίνει οποιοδήποτε Βρεττανικό Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία έξω από τις κτήσεις της Αυτής Μεγαλειότητας σύμφωνα με Διάταγμα εν Συμβουλίω είτε εκδόθηκε βάσει οποιουδήποτε Βρεττανικού Νόμου είτε διαφορετικά~

“Δικαστήριο Επικύρωσης Διαθηκών” σημαίνει οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αρχή που περιγράφεται με οποιοδήποτε όνομα, που έχει δικαιοδοσία σε θέματα επικυρώσεως διαθηκών~

“επικύρωση διαθήκης” και “έγγραφα διαχείρισης” περιλαμβάνει επικύρωση στη Σκωτία, και οποιοδήποτε έγγραφο που έχει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας την ίδια ισχύ η οποία δίδεται βάσει Αγγλικού δικαίου σε επικύρωση διαθήκης και σε έγγραφα διαχείρισης αντίστοιχα~

“κτήσεις της Αυτής Μεγαλειότητας” περιλαμβάνει οποιοδήποτε Βρεττανικό προτεκτοράτο ή προστατευόμενο κράτος και οποιοδήποτε έδαφος αναφορικά με το οποίο εντολή εκ μέρους της Κοινωνίας των Εθνών έχει γίνει αποδεκτή από την Αυτής Μεγαλειότητα~

“Φόρος κληρονομιάς” περιλαμβάνει οποιοδήποτε φόρο ή τέλος που πρέπει να καταβληθεί επί της αξίας της κληρονομιάς και των αντικειμένων για τα οποία παραχωρείται επικύρωση διαθήκης ή έγγραφα διαχείρισης.

Σφράγιση επικυρώσεων διαθηκών και εγγράφων διαχείρισης που παραχωρήθηκαν εκτός της Δημοκρατίας

3. Όταν Δικαστήριο Επικύρωσης Διαθηκών σε οποιοδήποτε μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας, ή Βρεττανικό Δικαστήριο σε αλλοδαπή χώρα, έχει παραχωρήσει, είτε πριν από είτε μετά τη θέσπιση του Νόμου αυτού, επικύρωση διαθήκης ή έγγραφα διαχείρισης αναφορικά με την περιουσία αποβιώσαντος προσώπου, η επικύρωση διαθήκης ή έγγραφα διαχείρισης που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό δύνανται, κατόπι προσαγωγής και κατάθεσης αντιγράφου αυτών σε Επαρχιακό Δικαστήριο, να σφραγισθούν με τη σφραγίδα του Δικαστηρίου αυτού, και τοιουτοτρόπως έχουν την ίδια ισχύ και αποτέλεσμα, και την ίδια εφαρμογή στη Δημοκρατία ωσάν να είχαν παραχωρηθεί από το Δικαστήριο αυτό.

Όροι που πρέπει να πληρούνται πριν από τη σφράγιση

4. Το Δικαστήριο πριν από τη σφράγιση επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διαχείρισης βάσει του Νόμου αυτού, θα ικανοποιείται-

(α) ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κληρονομιάς για το μερος της περιουσίας (αν υπάρχει), που υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς στη Δημοκρατία~ και

(β) στην περίπτωση εγγράφων διαχείρισης, ότι έχει δοθεί ως ασφάλεια επαρκές ποσό για να καλύψει την περιουσία, αν υπάρχει, στη Δημοκρατία στην οποία αναφέρονται τα έγγραφα διαχείρισης,

και δύναται να απαιτεί τέτοια μαρτυρία, αν υπάρχει, όπως κρίνει αναγκαίο σχετικά με την κατοικία του αποβιώσαντος προσώπου.

Ασφάλεια για πληρωμή των χρεών

5. Το Δικαστήριο δύναται επίσης, αν κρίνει αυτό αναγκαίο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή, να απαιτεί, πριν από τη σφράγιση, όπως δοθεί επαρκής ασφάλεια για την πληρωμή χρεών που οφείλονται από την περιουσία σε πιστωτές που διαμένουν στη Δημοκρατία.

Διπλότυπο ή αντίγραφο είναι αποδεκτό

6. Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, αντίτυπο οποιασδήποτε επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διαχείρισης σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Δικαστηρίου που παραχωρεί αυτά, ή αντίγραφο αυτών πιστοποιημένο ως ορθό από ή βάσει εξουσιοδότησης του Δικαστηρίου που παραχωρεί αυτά, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με το πρωτότυπο.

Διαδικαστικοί Κανονισμοί

7. Ο Κυβερνήτης με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή, δύναται, με έγγραφο που φέρει την υπογραφή και επίσημη σφραγίδα του Κυβερνήτη και την υπογραφή του Αρχιδικαστή, να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της διαδικασίας και πρακτικής, περιλαμβανομένων τελών και εξόδων, στο Επαρχιακό Δικαστήριο για και σχετικά με αίτηση για σφράγιση επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διαχείρισης βάσει του Νόμου αυτού.