Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επικύρωσης Διαθηκών (Επανασφράγιση) Νόμος.