Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Βρεττανικό Δικαστήριο σε αλλοδαπή χώρα” σημαίνει οποιοδήποτε Βρεττανικό Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία έξω από τις κτήσεις της Αυτής Μεγαλειότητας σύμφωνα με Διάταγμα εν Συμβουλίω είτε εκδόθηκε βάσει οποιουδήποτε Βρεττανικού Νόμου είτε διαφορετικά~

“Δικαστήριο Επικύρωσης Διαθηκών” σημαίνει οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αρχή που περιγράφεται με οποιοδήποτε όνομα, που έχει δικαιοδοσία σε θέματα επικυρώσεως διαθηκών~

“επικύρωση διαθήκης” και “έγγραφα διαχείρισης” περιλαμβάνει επικύρωση στη Σκωτία, και οποιοδήποτε έγγραφο που έχει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας την ίδια ισχύ η οποία δίδεται βάσει Αγγλικού δικαίου σε επικύρωση διαθήκης και σε έγγραφα διαχείρισης αντίστοιχα~

“κτήσεις της Αυτής Μεγαλειότητας” περιλαμβάνει οποιοδήποτε Βρεττανικό προτεκτοράτο ή προστατευόμενο κράτος και οποιοδήποτε έδαφος αναφορικά με το οποίο εντολή εκ μέρους της Κοινωνίας των Εθνών έχει γίνει αποδεκτή από την Αυτής Μεγαλειότητα~

“Φόρος κληρονομιάς” περιλαμβάνει οποιοδήποτε φόρο ή τέλος που πρέπει να καταβληθεί επί της αξίας της κληρονομιάς και των αντικειμένων για τα οποία παραχωρείται επικύρωση διαθήκης ή έγγραφα διαχείρισης.