Σφράγιση επικυρώσεων διαθηκών και εγγράφων διαχείρισης που παραχωρήθηκαν εκτός της Δημοκρατίας

3. Όταν Δικαστήριο Επικύρωσης Διαθηκών σε οποιοδήποτε μέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας, ή Βρεττανικό Δικαστήριο σε αλλοδαπή χώρα, έχει παραχωρήσει, είτε πριν από είτε μετά τη θέσπιση του Νόμου αυτού, επικύρωση διαθήκης ή έγγραφα διαχείρισης αναφορικά με την περιουσία αποβιώσαντος προσώπου, η επικύρωση διαθήκης ή έγγραφα διαχείρισης που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό δύνανται, κατόπι προσαγωγής και κατάθεσης αντιγράφου αυτών σε Επαρχιακό Δικαστήριο, να σφραγισθούν με τη σφραγίδα του Δικαστηρίου αυτού, και τοιουτοτρόπως έχουν την ίδια ισχύ και αποτέλεσμα, και την ίδια εφαρμογή στη Δημοκρατία ωσάν να είχαν παραχωρηθεί από το Δικαστήριο αυτό.