Όροι που πρέπει να πληρούνται πριν από τη σφράγιση

4. Το Δικαστήριο πριν από τη σφράγιση επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διαχείρισης βάσει του Νόμου αυτού, θα ικανοποιείται-

(α) ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κληρονομιάς για το μερος της περιουσίας (αν υπάρχει), που υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς στη Δημοκρατία~ και

(β) στην περίπτωση εγγράφων διαχείρισης, ότι έχει δοθεί ως ασφάλεια επαρκές ποσό για να καλύψει την περιουσία, αν υπάρχει, στη Δημοκρατία στην οποία αναφέρονται τα έγγραφα διαχείρισης,

και δύναται να απαιτεί τέτοια μαρτυρία, αν υπάρχει, όπως κρίνει αναγκαίο σχετικά με την κατοικία του αποβιώσαντος προσώπου.