Ασφάλεια για πληρωμή των χρεών

5. Το Δικαστήριο δύναται επίσης, αν κρίνει αυτό αναγκαίο, μετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή, να απαιτεί, πριν από τη σφράγιση, όπως δοθεί επαρκής ασφάλεια για την πληρωμή χρεών που οφείλονται από την περιουσία σε πιστωτές που διαμένουν στη Δημοκρατία.