Διπλότυπο ή αντίγραφο είναι αποδεκτό

6. Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, αντίτυπο οποιασδήποτε επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διαχείρισης σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Δικαστηρίου που παραχωρεί αυτά, ή αντίγραφο αυτών πιστοποιημένο ως ορθό από ή βάσει εξουσιοδότησης του Δικαστηρίου που παραχωρεί αυτά, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με το πρωτότυπο.