ΜΕΡΟΣ ΙV ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μητρώο Εγγραφής

7. Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, η Αρχή καταρτίζει και τηρεί μητρώο καλούμενο «Μητρώο Εγγραφής», στο οποίο περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 στοιχεία.

Περιεχόμενο Μητρώου Εγγραφής

8.-(1) Στο Μητρώο Εγγραφής περιλαμβάνονται-

(α) πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται στην Αρχή από τα πρόσωπα που αιτούνται εγγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10∙ και

(β) πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στις αναφορές που υποβάλλονται στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.

(2) Ο τύπος στον οποίο τηρείται το Μητρώο Εγγραφής καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28.

(3) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε κάθε πρόσωπο:

Νοείται ότι, η Αρχή δεν αναρτά δημόσια πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής των οποίων η δημοσιοποίηση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία, τα δημόσια ήθη, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες, την υπόληψη, την ασφάλεια άλλων ή την παρεμπόδιση της αποκάλυψης πληροφοριών που λήφθηκαν εμπιστευτικά ή προς το δημόσιο συμφέρον:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αναρτώνται στο διαδίκτυο από την Αρχή περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, κατ’ επιταγήν των διατάξεων του άρθρου 3 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, και διατηρούνται μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για σκοπούς διαφάνειας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, οι πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής φυλάσσονται από την Αρχή για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία που λήφθηκαν και με το πέρας της περιόδου αυτής διαγράφονται, εκτός εάν η Αρχή κρίνει ότι η περαιτέρω διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαιτείται για σκοπούς διαφάνειας.

Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής

9.-(1) Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ο οποίος προτίθεται να έχει εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων έχει υποχρέωση εγγραφής στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 7 Μητρώο Εγγραφής πριν από την έναρξη τοιαύτης δραστηριότητας:

Νοείται ότι, ο κατά νόμο υπεύθυνος του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή/και το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, το οποίο προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής.

(2) Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής δεν δύναται να μεταβιβασθούν ή εκχωρηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Πληροφορίες που υποβάλλονται από τους αιτητές προς εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγραφής

10. Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που προτίθεται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγραφής, προτού εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, υποβάλλει στην Αρχή τα ακόλουθα:

(α) Δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι∙ και

(β) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα η Αρχή κρίνει απαραίτητο να προσκομισθούν για σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Αίτηση και εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής

11.-(1) Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλει αίτηση προς εγγραφή του στο Μητρώο Εγγραφής, νοουμένου ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι∙ και

(β) έχει προσκομίσει αντίγραφο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και, σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, έχει προσκομίσει επιπλέον πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου∙

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα και δεν έχει αποκατασταθεί ο αιτητής και/ή ο πραγματικός δικαιούχος, αξιωματούχος και κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο∙

(δ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

(2) Απόφαση για εγγραφή αιτητή στο Μητρώο Εγγραφής και σχετική πληροφόρησή του λαμβάνεται από την Αρχή εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής λόγω μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), η Αρχή αιτιολογεί την απόφασή της και επιστρέφει στον αιτητή κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την απορριφθείσα αίτησή του:

Νοείται ότι, ουδέν επηρεάζει το δικαίωμα του αιτητή να υποβάλει εκ νέου αίτηση προς εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

Υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για μεταβολή στοιχείων εγγεγραμμένων προσώπων

12.-(1) Εγγεγραμμένο πρόσωπο υποχρεούται να ενημερώνει την Αρχή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όπως η Αρχή ήθελε καθορίσει, σε περίπτωση μεταβολής των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 10 στοιχείων εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα:

Νοείται ότι, το εγγεγραμμένο πρόσωπο ενημερώνει την Αρχή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όπως η Αρχή ήθελε καθορίσει, για κάθε νέα ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία αναλαμβάνει να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης, όπως και για το αντικείμενο της εμπλοκής και τον επιδιωκόμενο σκοπό, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία που ανέλαβε την εκπροσώπησή της για τον σκοπό αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η αναφορά περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας και του τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγγραφής νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να ενημερώνει την Αρχή για τα ακόλουθα εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία που έχουν λάβει χώρα:

(α) Απόκτηση σημαντικού συμφέροντος από πρόσωπο το οποίο δεν κατείχε τέτοιο συμφέρον κατά τον χρόνο εγγραφής του στο Μητρώο Εγγραφής·

(β) απεμπόληση σημαντικού συμφέροντος το οποίο ο αιτητής κατείχε κατά το χρόνο εγγραφής του στο Μητρώο Εγγραφής και το οποίο σε μεταγενέστερο στάδιο απεμπόλησε∙

(γ) οποιαδήποτε αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους του∙

(δ) οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8∙

(ε) κάθε απόφαση, ψήφισμα, ειδοποίηση ή αίτηση που κατατέθηκε σε δικαστήριο ή άλλη πράξη που δυνατόν να οδηγήσει στη διάλυση, εκκαθάριση ή αλλαγή της ονομασίας αυτού·

(στ) κάθε αλλαγή των φυσικών προσώπων μέσω των οποίων το εν λόγω νομικό πρόσωπο πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων·

(ζ) κάθε αλλαγή του πραγματικού δικαιούχου.

Αναφορά στην Αρχή από εγγεγραμμένο πρόσωπο

13.-(1) Κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο υποβάλλει στην Αρχή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους εξαμηνιαία αναφορά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ως η Αρχή ήθελε καθορίσει, σε σχέση με κάθε εμπλοκή του σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αναφορά υποβάλλεται κατά τον τύπο που ορίζει η Αρχή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Διαγραφή από το Μητρώο Εγγραφής

14. Εγγεγραμμένο πρόσωπο διαγράφεται από το Μητρώο Εγγραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κατόπιν αιτήματός του το οποίο υποβάλλεται στην Αρχή από τον ίδιο κατά τον τύπο που αποφασίζεται από την Αρχήˑ

(β) αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατά την οποία το εγγεγραμμένο πρόσωπο δεν είχε εμπλοκή σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων για δύο (2) συνεχή έτηˑ

(γ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εφόσον έχει εκδοθεί διάταγμα πτώχευσής του, και, σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, εφόσον αυτό έχει τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου·

(δ) σε περίπτωση καταδίκης εγγεγραμμένου προσώπου από αρμόδιο δικαστήριο για σχετικό αδίκημαˑ ή

(ε) με απόφαση της Αρχής κατά την άσκηση των εξουσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ.