Αίτηση και εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής

11.-(1) Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλει αίτηση προς εγγραφή του στο Μητρώο Εγγραφής, νοουμένου ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει υποβάλει δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι∙ και

(β) έχει προσκομίσει αντίγραφο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και, σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, έχει προσκομίσει επιπλέον πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου∙

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα και δεν έχει αποκατασταθεί ο αιτητής και/ή ο πραγματικός δικαιούχος, αξιωματούχος και κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο∙

(δ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

(2) Απόφαση για εγγραφή αιτητή στο Μητρώο Εγγραφής και σχετική πληροφόρησή του λαμβάνεται από την Αρχή εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής λόγω μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), η Αρχή αιτιολογεί την απόφασή της και επιστρέφει στον αιτητή κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την απορριφθείσα αίτησή του:

Νοείται ότι, ουδέν επηρεάζει το δικαίωμα του αιτητή να υποβάλει εκ νέου αίτηση προς εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).