Πληροφορίες που υποβάλλονται από τους αιτητές προς εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγραφής

10. Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που προτίθεται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγραφής, προτού εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, υποβάλλει στην Αρχή τα ακόλουθα:

(α) Δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι∙ και

(β) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα η Αρχή κρίνει απαραίτητο να προσκομισθούν για σκοπούς του παρόντος Νόμου.