Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής

9.-(1) Εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ο οποίος προτίθεται να έχει εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων έχει υποχρέωση εγγραφής στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 7 Μητρώο Εγγραφής πριν από την έναρξη τοιαύτης δραστηριότητας:

Νοείται ότι, ο κατά νόμο υπεύθυνος του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή/και το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, το οποίο προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής.

(2) Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής δεν δύναται να μεταβιβασθούν ή εκχωρηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.