Περιεχόμενο Μητρώου Εγγραφής

8.-(1) Στο Μητρώο Εγγραφής περιλαμβάνονται-

(α) πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται στην Αρχή από τα πρόσωπα που αιτούνται εγγραφής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10∙ και

(β) πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στις αναφορές που υποβάλλονται στην Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.

(2) Ο τύπος στον οποίο τηρείται το Μητρώο Εγγραφής καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28.

(3) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε κάθε πρόσωπο:

Νοείται ότι, η Αρχή δεν αναρτά δημόσια πληροφορίες που περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής των οποίων η δημοσιοποίηση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία, τα δημόσια ήθη, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες, την υπόληψη, την ασφάλεια άλλων ή την παρεμπόδιση της αποκάλυψης πληροφοριών που λήφθηκαν εμπιστευτικά ή προς το δημόσιο συμφέρον:

Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αναρτώνται στο διαδίκτυο από την Αρχή περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, κατ’ επιταγήν των διατάξεων του άρθρου 3 του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, και διατηρούνται μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για σκοπούς διαφάνειας.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, οι πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο Μητρώο Εγγραφής φυλάσσονται από την Αρχή για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία που λήφθηκαν και με το πέρας της περιόδου αυτής διαγράφονται, εκτός εάν η Αρχή κρίνει ότι η περαιτέρω διατήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαιτείται για σκοπούς διαφάνειας.