Μητρώο Εγγραφής

7. Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, η Αρχή καταρτίζει και τηρεί μητρώο καλούμενο «Μητρώο Εγγραφής», στο οποίο περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 στοιχεία.