Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

6.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με κάθε εκπρόσωπο ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και περιλαμβάνει και υποχρεώσεις αξιωματούχων ή μελών κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένων προς όφελος αξιωματούχων, οι οποίοι, ως εκ της θέσεώς τους, λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου εκπίπτουν-

(α)ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και αφορούν-

(i) στις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισμού ή σε θέματα αμυντικής διπλωματίας ή πολιτικής ασφάλειας ή εξωτερικής πολιτικής της Δημοκρατίας·

(iii) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, στο βαθμό που ρυθμίζονται από τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου και του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμου, αλλά δεν περιλαμβάνει το στάδιο που προηγείται της εφαρμογής των διατάξεων των αναφερόμενων νόμων· ή

(iii) στην προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· ή

(β) επικοινωνία-

(i) ατόμου ή μέλους εργοδοτικών, συνδικαλιστικών, και επαγγελματικών συνδέσμων για λογαριασμό των μελών τους με αξιωματούχο ή μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου για ζητήματα που αφορούν σε όρους και συνθήκες εργασίας και απασχόλησης·

(ii) ατόμου ή μέλους αγροτικών οργανώσεων για λογαριασμό των μελών τους με αξιωματούχο ή μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου για ζητήματα που αφορούν σε όρους και συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε θέματα γεωργικής ασφάλισης·

(ii) στο πλαίσιο διαβούλευσης κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν από τις διατάξεις του άρθρου 2·

(iv) στο πλαίσιο συζήτησης στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων.