Επιπρόσθετες εξουσίες και αρμοδιότητες της Αρχής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου

5. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου, η Αρχή ασκεί επιπροσθέτως τις εξουσίες και αρμοδιότητες που της ανατίθενται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.