Αρμόδια αρχή

4. Η Αρχή αποτελεί την αρμόδια αρχή για σκοπούς του παρόντος Νόμου.