ΜΕΡΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Δικαιώματα εμπλεκόμενων προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων

15.Εγγεγραμμένο πρόσωπο και εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ο οποίος δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 9, δύναται-

(α) τηρουμένων των διατάξεων του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου και κατόπιν αίτησης προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο αξιωματούχο ή την καθ’ ύλην αρμόδια κρατική υπηρεσία ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου, να λαμβάνει πληροφορίες που αφορούν σε ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και σχετίζονται με τον τομέα για τον οποίο έχει δηλώσει στην Αρχή ενδιαφέρον ή/και με την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία έχει ενημερώσει την Αρχή ότι πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, πληροφορίες σχετικές με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντός του,

(β) να λάβει μέρος σε διαβούλευση που σχετίζεται με τον τομέα για τον οποίο έχει δηλώσει στην Αρχή ενδιαφέρον ή/και με την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία έχει ενημερώσει την Αρχή ότι πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος ο οποίος δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, σε διαβούλευση σχετικά με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και που αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντός του,

(γ) να ζητεί συνάντηση με αξιωματούχο ή με μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με εργαζόμενο προς όφελος αξιωματούχου ο οποίος, ως εκ της θέσεώς του, έχει αρμοδιότητα να αρχίσει ή να διαμορφώσει το περιεχόμενο ή να καθορίσει την τελική έκβαση δημόσιας απόφασης που σχετίζεται με τον τομέα για τον οποίο έχει δηλώσει στην Αρχή ενδιαφέρον ή και με την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία έχει ενημερώσει την Αρχή ότι πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, συνάντηση η οποία σχετίζεται με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και που αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντος των μελών του:

Νοείται ότι, ο αξιωματούχος, το μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου δύναται να συναντηθεί με το εγγεγραμμένο πρόσωπο ή με τον εκπρόσωπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, εφόσον ζητηθεί τοιαύτη συνάντηση, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι-

(i) το οικείο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εγγραφής ή είναι εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής,

(ii) το αντικείμενο της συνάντησης σχετίζεται με τομέα για τον οποίο έχει ήδη δηλώσει στην Αρχή ενδιαφέρον ή/και με ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την οποία έχει ήδη ενημερώσει την Αρχή ότι πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, ότι σχετίζεται με ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής ή/και της νομοθετικής εξουσίας και που αφορούν αποκλειστικά στον τομέα ενδιαφέροντός τους,

(iii) έχει αρμοδιότητα, ως εκ της θέσεώς του, να αρχίσει ή να διαμορφώσει το περιεχόμενό ή να καθορίσει την τελική έκβασή δημόσιας απόφασης σε σχέση με το αντικείμενο της συνάντησης:

Νοείται ότι, ο αξιωματούχος, το μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου δύναται να εκπροσωπηθεί στην συνάντηση από άλλο πρόσωπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό.

Υποχρεώσεις εμπλεκόμενων προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων

16. Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο και κάθε εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, υποχρεούνται κατά την εμπλοκή τους σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων-

(α) να αποκαλύπτουν και να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, επιδεικνύοντας έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο∙

(β) σε περίπτωση που ενεργούν κατόπιν εξουσιοδότησης εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, να προσκομίζουν το έντυπο εξουσιοδότησης κατά τον τύπο που ορίζει η Αρχή και να δηλώνουν την ονομασία του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση∙

(γ) να δηλώνει το εγγεγραμμένο πρόσωπο την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας εμπλέκεται στη διαδικασία, ενώ, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, τη μεταξύ τους σχέση∙

(δ) να αναφέρουν το αντικείμενο της εμπλοκής τους σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και το αποτέλεσμα στο οποίο αποσκοπούν.

Υποχρέωση υποβολής εντύπου επικοινωνίας

17.-(1) Κάθε αξιωματούχος, μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και όποιος εργάζεται προς όφελος αξιωματούχου οφείλει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, να-

(α) συμπληρώνει έντυπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ως η Αρχή ήθελε καθορίσει, για κάθε επικοινωνία που είχε μαζί του οποιοδήποτε εγγεγραμμένο πρόσωπο ή ο κατά νόμο υπεύθυνος του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή/και το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, με αντικείμενο την εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, το οποίο υπογράφεται και από τα εμπλεκόμενα μέρη∙ και

(β) υποβάλλει στην Αρχή το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) έντυπο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επικοινωνίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση άρνησης της υπογραφής του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) εντύπου από το εγγεγραμμένο πρόσωπο ή τον κατά νόμο υπεύθυνο του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, οι λόγοι της άρνησης καταγράφονται από τον αξιωματούχο ή το μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή τον εργαζόμενο προς όφελος του αξιωματούχου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) έντυπο τηρείται κατά τον τύπο που ορίζει η Αρχή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Σύγκρουση συμφερόντων

18.-(1) Αξιωματούχος, μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και κάθε εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου ο οποίος, ως εκ της θέσεώς του, λαμβάνει μέρος σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης, υποχρεούται, σε οποιοδήποτε στάδιο και εφόσον προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή, να δηλώσει γραπτώς στην Αρχή και στους εμπλεκόμενους φορείς το συμφέρον του και να εξαιρεθεί, απέχοντας από την οικεία διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, η Αρχή δύναται να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της για σκοπούς του παρόντος Νόμου τα πρόσωπα τα οποία έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εξαιρεθεί από διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τους λόγους που επέβαλαν την εξαίρεσή τους.

Ασυμβίβαστο

19. Αξιωματούχος ή μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγραφής και να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων ως εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος, αφού εξασφαλίσει, κατόπιν αιτήσεως, την έγκριση της δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου επιτροπής για ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο (2) ετών από την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας ή της θητείας του:

Νοείται ότι, η εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής θεωρείται ότι αποτελεί ανάληψη εργασίας κατά την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του προαναφερόμενου στο εδάφιο (1) Νόμου.