ΜΕΡΟΣ VΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Εμπλοκή μη εγγεγραμμένου προσώπου σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων

20. Πρόσωπο το οποίο υπέχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής και εμπλέκεται σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων χωρίς να είναι εγγεγραμμένο σε αυτό είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις

21. Οποιοδήποτε πρόσωπο εξασφαλίζει εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Παράλειψη υποβολής αναφορών στην Αρχή

22. Εγγεγραμμένο πρόσωπο το οποίο παραλείπει να υποβάλει στην Αρχή αναφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Υποβολή ψευδούς αναφοράς στην Αρχή

23. Εγγεγραμμένο πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στην Αρχή αναφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, που διαλαμβάνει ψευδείς παραστάσεις ή εν γνώσει του υποβάλλει ελλιπή ή παραπλανητική αναφορά, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Παράλειψη συμπλήρωσης και υποβολής εντύπου επικοινωνίας από αξιωματούχο

24. Αξιωματούχος, μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου ο οποίος παραλείπει να συμπληρώσει έντυπο επικοινωνίας και να το υποβάλει στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5,000€) ή/και στις δύο αυτές ποινές.