ΜΕΡΟΣ VIΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Διοικητικό πρόστιμο, αναστολή και ανάκληση εγγραφής

25.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο προβαίνει σε πράξη ή παράλειψη, είτε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε κατά παράβαση των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28, δύναται να επιβάλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή να αναστείλει ή να ανακαλέσει την εγγραφή εγγεγραμμένου προσώπου στο Μητρώο Εγγραφής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξαρτήτως εάν η πράξη αυτή ή η παράλειψη επισύρει ποινική ευθύνη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή αναστείλει ή ανακαλέσει την εγγραφή εγγεγραμμένου προσώπου στο Μητρώο Εγγραφής, η Αρχή ειδοποιεί τον επηρεαζόμενο για την πρόθεσή της αυτή, ενημερώνοντάς τον για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτόν το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός ευλόγου προθεσμίας.

(3) Η Αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή αναστέλλει ή ανακαλεί την εγγραφή εγγεγραμμένου προσώπου στο Μητρώο Εγγραφής, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), με γραπτή αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία-

(α) καθορίζεται η παράβαση· και

(β) παρέχεται πληροφόρηση περί του δικαιώματος προσβολής της με προσφυγή, σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος:

Νοείται ότι, η ως άνω απόφαση καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή της.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να καταβάλει αυτό, η Αρχή δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα και να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.