ΜΕΡΟΣ VIIΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας

26. Η Αρχή εκδίδει Κώδικα Δεοντολογίας με τον οποίο προωθούνται επαγγελματικά πρότυπα και καλές πρακτικές για πρόσωπα τα οποία επιθυμούν την εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων, τα οποία, με την εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγραφής, δεσμεύονται γραπτώς όπως συμμορφώνονται και με τις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα:

Νοείται ότι, ο Κώδικας Δεοντολογίας δύναται να περιέχει διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με τη φύση της εμπλοκής και την κατηγοριοποίηση των προσώπων που επιθυμούν την εμπλοκή στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων.

Έκδοση εγκυκλίων

27. Η Αρχή εκδίδει και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της εγκυκλίους, τις οποίες αναθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για την καλύτερη ερμηνεία του.

Κανονισμοί

28.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Αρχής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζουν-

(α) θέματα τεχνικής φύσεως∙

(β) τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης, δημοσιοποίησης, πρόσβασης, διατήρησης και διαγραφής πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου∙

(γ) τον τύπο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 7 Μητρώου Εγγραφής, όπως και για τον τύπο οποιωνδήποτε αιτήσεων κρίνεται αναγκαίο από την Αρχή να καθοριστούν για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

29.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το Μέρος VI και το Μέρος VII τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.