Έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας

26. Η Αρχή εκδίδει Κώδικα Δεοντολογίας με τον οποίο προωθούνται επαγγελματικά πρότυπα και καλές πρακτικές για πρόσωπα τα οποία επιθυμούν την εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων, τα οποία, με την εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγραφής, δεσμεύονται γραπτώς όπως συμμορφώνονται και με τις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα:

Νοείται ότι, ο Κώδικας Δεοντολογίας δύναται να περιέχει διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με τη φύση της εμπλοκής και την κατηγοριοποίηση των προσώπων που επιθυμούν την εμπλοκή στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων.