Κανονισμοί

28.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού και αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Αρχής, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να ρυθμίζουν-

(α) θέματα τεχνικής φύσεως∙

(β) τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης, δημοσιοποίησης, πρόσβασης, διατήρησης και διαγραφής πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου∙

(γ) τον τύπο του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 7 Μητρώου Εγγραφής, όπως και για τον τύπο οποιωνδήποτε αιτήσεων κρίνεται αναγκαίο από την Αρχή να καθοριστούν για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.