Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

29.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το Μέρος VI και το Μέρος VII τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.