ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(Άρθρο 11)

(1)  Στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο-
(i) ονοματεπώνυμο,
(ii) αριθμός δελτίου ταυτότητας,
(iii) διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας,
(iv) επάγγελμα ή κύρια δραστηριότητα,
(v) πιστοποιητικό λευκού ποινικού  μητρώου,
(vi) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστοσελίδα, αν διαθέτει, και
(vii) τους συνδέσμους και οργανισμούς που είναι μέλος.
(β) Προκειμένου για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου-
(i) ονομασία,
(ii) αριθμό εγγραφής εταιρείας,
(iii) εγγεγραμμένο γραφείο,
(iv) διεύθυνση διοίκησης και/ή κύριας δραστηριότητας,
(v) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου,
(vi) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-ιστοσελίδα, αν διαθέτει,
(vii) ταχυδρομική διεύθυνση,
(viii) το άτομο επικοινωνίας που έχει οριστεί και για το οποίο αναφέρεται ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, θέση εργασίας,
(ix) τα στοιχεία ταυτότητας, τόπου διαμονής και πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου, και
(x) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (α), για κάθε κατά νόμο υπεύθυνο ή/και μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, ή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Εγγραφής φυσικού προσώπου μέσω του οποίου το νομικό αυτό πρόσωπο πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων.
(2)  Η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας ο αιτητής πρόκειται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, το αντικείμενο της εμπλοκής και τον επιδιωκόμενο σκοπό:
Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος που εκπροσωπεί ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος του νομικού αυτού προσώπου.
(3) Οι τομείς στους οποίους ο αιτητής προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων.