ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 13)

Η αναφορά περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
(1) Στην περίπτωση αναφοράς από εγγεγραμμένο φυσικό πρόσωπο-
(α) τα στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω φυσικού προσώπου,
(β) την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας ενεπλάκη σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων,
(γ)  το ονοματεπώνυμο και τη θέση του αξιωματούχου ή και του μέλους κρατικής υπηρεσίας ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τους οποίους είχε εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων ή/και του εργαζόμενου προς  όφελος αξιωματούχου,
(δ) τον χρόνο και τον τόπο στον οποίο έλαβαν χώρα οποιαδήποτε επικοινωνία είχε με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ),
(ε) το αντικείμενο της κάθε εμπλοκής του σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων και το αποτέλεσμα στο οποίο αποσκοπούσε,
(στ) εάν έχει  εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων κατόπιν    εξουσιοδότησης εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, τα στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
(2) Σε περίπτωση εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων μέσω εγγεγραμμένου φυσικού προσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ή/και μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο-
(α) τα στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου,
(β) τα στοιχεία ταυτότητας των εν λόγω φυσικών προσώπων,
(γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου σε σχέση με   κάθε εμπλοκή των εν λόγω φυσικών προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων στις οποίες προέβη με την εξουσιοδότηση του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.