ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

(Άρθρο 17)

Το έντυπο επικοινωνίας που υποβάλλεται στην Αρχή περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Τα στοιχεία ταυτότητας κάθε φυσικού προσώπου που είχε την επικοινωνία ο αξιωματούχος, τα μέλη κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου∙
(β) τα στοιχεία ταυτότητας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου κατ’ εντολή του οποίου και για λογαριασμό του οποίου το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) είχε την επικοινωνία∙
(γ) την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας το πρόσωπο είχε την επικοινωνία ο αξιωματούχος, τα μέλη κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ο εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου∙
(δ) τον τόπο και χρόνο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία∙
(ε) α θέματα και τις θέσεις που προωθήθηκαν από την ομάδα και τον τομέα που αυτή αφορούσε.