Παράλειψη συμπλήρωσης και υποβολής εντύπου επικοινωνίας από αξιωματούχο

24. Αξιωματούχος, μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου ο οποίος παραλείπει να συμπληρώσει έντυπο επικοινωνίας και να το υποβάλει στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5,000€) ή/και στις δύο αυτές ποινές.