Παράλειψη υποβολής αναφορών στην Αρχή

22. Εγγεγραμμένο πρόσωπο το οποίο παραλείπει να υποβάλει στην Αρχή αναφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.