Εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις

21. Οποιοδήποτε πρόσωπο εξασφαλίζει εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.