Ασυμβίβαστο

19. Αξιωματούχος ή μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγραφής και να εμπλακεί σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων ως εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος, αφού εξασφαλίσει, κατόπιν αιτήσεως, την έγκριση της δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου επιτροπής για ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο (2) ετών από την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας ή της θητείας του:

Νοείται ότι, η εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής θεωρείται ότι αποτελεί ανάληψη εργασίας κατά την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2 του προαναφερόμενου στο εδάφιο (1) Νόμου.