Σύγκρουση συμφερόντων

18.-(1) Αξιωματούχος, μέλος κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και κάθε εργαζόμενος προς όφελος αξιωματούχου ο οποίος, ως εκ της θέσεώς του, λαμβάνει μέρος σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης, υποχρεούται, σε οποιοδήποτε στάδιο και εφόσον προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τη συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή, να δηλώσει γραπτώς στην Αρχή και στους εμπλεκόμενους φορείς το συμφέρον του και να εξαιρεθεί, απέχοντας από την οικεία διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, η Αρχή δύναται να αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της για σκοπούς του παρόντος Νόμου τα πρόσωπα τα οποία έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εξαιρεθεί από διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τους λόγους που επέβαλαν την εξαίρεσή τους.