Υποχρέωση υποβολής εντύπου επικοινωνίας

17.-(1) Κάθε αξιωματούχος, μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και όποιος εργάζεται προς όφελος αξιωματούχου οφείλει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, να-

(α) συμπληρώνει έντυπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ως η Αρχή ήθελε καθορίσει, για κάθε επικοινωνία που είχε μαζί του οποιοδήποτε εγγεγραμμένο πρόσωπο ή ο κατά νόμο υπεύθυνος του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή/και το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, με αντικείμενο την εμπλοκή σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, το οποίο υπογράφεται και από τα εμπλεκόμενα μέρη∙ και

(β) υποβάλλει στην Αρχή το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) έντυπο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της επικοινωνίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση άρνησης της υπογραφής του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) εντύπου από το εγγεγραμμένο πρόσωπο ή τον κατά νόμο υπεύθυνο του εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ή το μέλος του προσωπικού του, είτε αιρετό είτε δεόντως εξουσιοδοτημένο, που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, οι λόγοι της άρνησης καταγράφονται από τον αξιωματούχο ή το μέλος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή τον εργαζόμενο προς όφελος του αξιωματούχου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) έντυπο τηρείται κατά τον τύπο που ορίζει η Αρχή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.