Υποχρεώσεις εμπλεκόμενων προσώπων σε διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων

16. Τηρουμένων των διατάξεων του ΓΚΠΔ και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου, κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο και κάθε εκπρόσωπος ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9, υποχρεούνται κατά την εμπλοκή τους σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων-

(α) να αποκαλύπτουν και να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, επιδεικνύοντας έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο∙

(β) σε περίπτωση που ενεργούν κατόπιν εξουσιοδότησης εγγεγραμμένου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, να προσκομίζουν το έντυπο εξουσιοδότησης κατά τον τύπο που ορίζει η Αρχή και να δηλώνουν την ονομασία του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση∙

(γ) να δηλώνει το εγγεγραμμένο πρόσωπο την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της οποίας εμπλέκεται στη διαδικασία, ενώ, σε περίπτωση εκπροσώπου ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος που δεν υπέχει υποχρέωση εγγραφής, τη μεταξύ τους σχέση∙

(δ) να αναφέρουν το αντικείμενο της εμπλοκής τους σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων και το αποτέλεσμα στο οποίο αποσκοπούν.