Διαγραφή από το Μητρώο Εγγραφής

14. Εγγεγραμμένο πρόσωπο διαγράφεται από το Μητρώο Εγγραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κατόπιν αιτήματός του το οποίο υποβάλλεται στην Αρχή από τον ίδιο κατά τον τύπο που αποφασίζεται από την Αρχήˑ

(β) αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατά την οποία το εγγεγραμμένο πρόσωπο δεν είχε εμπλοκή σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων για δύο (2) συνεχή έτηˑ

(γ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εφόσον έχει εκδοθεί διάταγμα πτώχευσής του, και, σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, εφόσον αυτό έχει τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου·

(δ) σε περίπτωση καταδίκης εγγεγραμμένου προσώπου από αρμόδιο δικαστήριο για σχετικό αδίκημαˑ ή

(ε) με απόφαση της Αρχής κατά την άσκηση των εξουσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ.