ΜΕΡΟΣ V ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Ίδρυση Συλλόγου

25. Ιδρύεται Σύλλογος Ορκωτών Μεταφραστών με μέλη όλους ανεξαιρέτως τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο ορκωτούς μεταφραστές που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία.

Γενική συνέλευση του Συλλόγου

26.-(1) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση όλων των ορκωτών μεταφραστών που παρέχουν υπηρεσίες στη Δημοκρατία, σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από αυτόν:

Νοείται ότι η πρώτη γενική συνέλευση του Συλλόγου συγκαλείται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, νοουμένου ότι έχουν εγγραφεί τουλάχιστον είκοσι (20) ορκωτοί μεταφραστές στο Μητρώο.

(2) Για τους σκοπούς της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται δυνάμει του εδαφίου (1), απευθύνεται πρόσκληση σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν, η οποία αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο της συνέλευσης αυτής και αποστέλλεται όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης:

Νοείται ότι η πρόσκληση αποστέλλεται είτε με το ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιότυπο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ταυτόχρονα δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες:

Νοείται περαιτέρω ότι τυχαία παράλειψη της αποστολής πρόσκλησης σε ορκωτό μεταφραστή ή μη λήψη της πρόσκλησης αυτής από ορκωτό μεταφραστή δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της συνέλευσης.

(3) Στην περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, καθώς και στην περίπτωση της πρώτης γενικής συνέλευσης του Συλλόγου, καθήκοντα προέδρου ασκεί το μέλος που ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

(4) Δέκα (10) ορκωτοί μεταφραστές που παρίστανται στη συνέλευση συνιστούν απαρτία:

Νοείται ότι, εάν εντός μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δεν έχει σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε όσοι ορκωτοί μεταφραστές παρίστανται συνιστούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων ορκωτών μεταφραστών. σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(6) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκλογή-

(α) Επτά (7) ορκωτών μεταφραστών για να αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου∙

(β) δύο (2) ορκωτών μεταφραστών για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Συμβούλιο∙

(γ) δύο (2) ορκωτών μεταφραστών για να μετέχουν στην Πειθαρχική Επιτροπή.

(7) Οι ορκωτοί μεταφραστές που εκλέγονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) εκλέγονται για δύο (2) μόνο συνεχείς θητείες.

Θητεία και οργάνωση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

27.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμία του Συλλόγου.

(3) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(4) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(5) Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά έπειτα από γραπτό αίτημα τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στο οποίο καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης, και προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύει.

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του και οι κανονισμοί αυτοί κοινοποιούνται στον Υπουργό για τη σύμφωνη γνώμη του.

Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου

28.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά, έπειτα από γραπτό αίτημα του ενός τετάρτου (1/4) των μελών του Συλλόγου και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερων των δέκα (10) μελών.

(2) Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1), δεν προβεί στην προσήκουσα σύγκληση της συνέλευσης, πέντε (5) ορκωτοί μεταφραστές από αυτούς που υπέβαλαν την αίτηση δύναται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(3) Το προβλεπόμενο στα εδάφια (1) και (2) αίτημα εκθέτει τον σκοπό της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν.

(4) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

Ετήσια συνδρομή

29.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δύναται να επιβάλει στους ορκωτούς μεταφραστές την καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου.

(2) Η συνδρομή που είναι πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από τον Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου και, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσής του για πληρωμή της συνδρομής αυτής, ουδείς ορκωτός μεταφραστής δικαιούται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ή στο Συμβούλιο ή στην Πειθαρχική Επιτροπή, πριν από τη δέουσα καταβολή της δυνάμει του παρόντος άρθρου πληρωτέας συνδρομής.

Άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

30. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει αρμοδιότητα και εξουσία να-

(α) Προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή∙

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και να εξετάζει και να υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του ορκωτού μεταφραστή∙

(ε) δημιουργεί και τηρεί ταμείο για την είσπραξη των οφειλομένων συνδρομών των μελών του και για την καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου∙

(στ) συντάσσει τον κώδικα δεοντολογίας των ορκωτών μεταφραστών∙

(ζ) μεριμνά για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ορκωτών μεταφραστών.