ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δόλιες ή λανθασμένες καταχωρίσεις

31. Κάθε καταχώριση στο Μητρώο η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη διορθώνεται και το επηρεαζόμενο πρόσωπο ενημερώνεται:

Νοείται ότι σημείωση αναφορικά με τους λόγους κάθε τέτοια διαγραφής ή διόρθωσης τίθεται στο Μητρώο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

Ποινικά αδικήματα και ποινές

32. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο. ή

(β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως ορκωτός μεταφραστής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με αποτέλεσμα να μπορεί να συναφθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι ορκωτός μεταφραστής. ή

(γ) παρέχει υπηρεσίες ως ορκωτός μεταφραστής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(δ) παρουσιάζεται ή ενεργεί ως ορκωτός μεταφραστής, ενώ έχει διαγραφεί από το Μητρώο ή/και του απαγορεύτηκε η παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.

Έκδοση Κανονισμών

33.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν-

(α) Τη δεοντολογία που διέπει την παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή∙

(β) το ύψος των τελών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο∙

(γ) τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της παροχής υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία.

Μεταβατικές διατάξεις

34. Το υφιστάμενο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου σύστημα παροχής πιστοποιημένων μεταφράσεων από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μέσω των συνεργατών μεταφραστών αυτού, παύει να ισχύει με γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία εκδίδεται εφόσον καταρτιστεί το Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η οποία καθορίζει την ημερομηνία τερματισμού της εφαρμογής του συστήματος αυτού:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω γνωστοποίησης του Υπουργού, ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες το ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών που τηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 4.