Έκδοση Κανονισμών

33.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να προβλέπουν-

(α) Τη δεοντολογία που διέπει την παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή∙

(β) το ύψος των τελών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο∙

(γ) τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της παροχής υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία.