Μεταβατικές διατάξεις

34. Το υφιστάμενο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου σύστημα παροχής πιστοποιημένων μεταφράσεων από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μέσω των συνεργατών μεταφραστών αυτού, παύει να ισχύει με γνωστοποίηση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία εκδίδεται εφόσον καταρτιστεί το Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και η οποία καθορίζει την ημερομηνία τερματισμού της εφαρμογής του συστήματος αυτού:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω γνωστοποίησης του Υπουργού, ισχύει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες το ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών που τηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 4.