ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 10)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

'Ορκος:

"Ορκίζομαι πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας και στους νόμους αυτής και ότι θα εκτελώ τις εργασίες μου ως Ορκωτός Μεταφραστής τίμια, επιμελώς και αμερόληπτα και ότι κατά την άσκηση του επαγγέλαμτός μου θα συμπεριφέρομαι πάντοτε όπως αρμόζει σε έναν Ορκωτό Μεταφραστή. Ορκίζομαι ότι θα τηρώ πάντοτε απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μου κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου και των καθηκόντων μου ως Ορκωτού Μεταφραστή.".

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Διαβεβαίωση:

"Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας και στους νόμους αυτής και ότι θα εκτελώ τις εργασίες μου ως Ορκωτός Μεταφραστής τίμια, επιμελώς και αμερόληπτα και ότι κατά την άσκηση του επαγγέλματός μου θα συμπεριφέρομαι πάντοτε όπως αρμόζει σε έναν Ορκωτό Μεταφραστή. Δηλώνω ότι θα τηρώ πάντοτε απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μου κατά την άσκηση του επαγγέλαματός μου και των καθηκόντων μου ως Ορκωτού Μεταφραστή.".