Ποινικά αδικήματα και ποινές

32. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή προσπαθεί να προκαλέσει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο. ή

(β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως ορκωτός μεταφραστής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με αποτέλεσμα να μπορεί να συναφθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι ορκωτός μεταφραστής. ή

(γ) παρέχει υπηρεσίες ως ορκωτός μεταφραστής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(δ) παρουσιάζεται ή ενεργεί ως ορκωτός μεταφραστής, ενώ έχει διαγραφεί από το Μητρώο ή/και του απαγορεύτηκε η παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί.