Δόλιες ή λανθασμένες καταχωρίσεις

31. Κάθε καταχώριση στο Μητρώο η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη διορθώνεται και το επηρεαζόμενο πρόσωπο ενημερώνεται:

Νοείται ότι σημείωση αναφορικά με τους λόγους κάθε τέτοια διαγραφής ή διόρθωσης τίθεται στο Μητρώο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.