Άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

30. Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει αρμοδιότητα και εξουσία να-

(α) Προωθεί και να προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή∙

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και να εξετάζει και να υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας, η οποία αφορά το επάγγελμα του ορκωτού μεταφραστή∙

(ε) δημιουργεί και τηρεί ταμείο για την είσπραξη των οφειλομένων συνδρομών των μελών του και για την καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου∙

(στ) συντάσσει τον κώδικα δεοντολογίας των ορκωτών μεταφραστών∙

(ζ) μεριμνά για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ορκωτών μεταφραστών.